Centar za genetiku - aktuelnosti

Ulaskom u 65-u akademsku godinu kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dekan, prof. dr. Bakir Mehić, svečano je otvorio rekonstruisani Amfiteatar „Akademik Seid Huković" i Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu. Ceremonija svčanog otvaranja održala se u ponedjeljak, 19. septembra/rujna 2011. godine u 12.00 sati.

Medicinski fakultet u Sarajevu je vlastitim sredstvima obnovio amfiteatar - koji nosi ime jednog od najeminentnijih naučnika u oblasti medicine u BiH – Akademika Seida Hukovića.

Medicinski fakultet u Sarajevu, od svog osnivanja do danas, iznjedrio je 27 akademika i 540 doktora nauka, od kojih je akademik Seid Huković bio prvi doktor medicinskih nauka na Univerzitetu u Sarajevu i najmlađi akademik. Originalni naučni doprinos dao je na polju farmakologije promoviranjem modela sistema izoliranih organa eksperimentalnih životinja koji se i danas koristi u savremenim farmakološkim ispitivanjima.

Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu predstavljaće okosnicu budućeg doktoralnog studijskog programa.


Rukovodilac Centra je prof. dr. Slavka Ibrulj, a tim centra čine mladi istraživači - magistri i doktori medicinskih i bioloških nauka - koji su educirani i certificirani u međunarodno priznatim centrima i laboratorijima, te potpuno osposobljeni za primjenu metoda citogenetike i molekularne medicine.

Postojeći Laboratorij za citogenetiku, radi od 1984. godine i prvi je laboratorij u BiH koji se bavi prenatalnom i postnatalnom citgenetičkom analizom i dijagnostikom.

Novi Laboratorij za molekularnu medicinu ima najmoderniju opremu, kadar i metodologiju rada za dijagnostiku genskih poremećaja, nasljednih bolesti, neoplazmi, infektivnih oboljenja te detekciju monogenskih i poligenskih bolesti. U laboratoriji se vrši analiza nukleinskih kiselina primjenom metoda PCR, RFLP PCR, real-time PCR. Analiza produkata ekspresije, proteina vrši se imunohemijskim metodama - ELISA, Western blott. Metode su osjetljive, specifične i reproducibilne.

Pored pružanja dijagnostičkih usluga građanima Centar će biti na usluzi mladim istraživačima magistrima i doktorima nauka, ali i onim koji tek počinju izradu svojih magistarskih i doktorskih disertacija, kao i edukativnom bazom za studente dodiplomske i postdiplomske nastave što će omogućiti bolje povezivanje teorije i prakse.