Centar za genetiku slijedi zacrtanu viziju, misiju i strategiju Medicinskog fakulteta u postizanju visokih standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja, naučno-istraživačkog rada, dijagnostike i zdravstvene zaštite.

Shodno tome djelatnost Centra obuhvata tri segmenta:
- edukaciju
- naučno-istraživački rad
- stručnu (dijagnostičku) djelatnost u domenu zdravstva