U laboratorijama Centra odvija se dio praktične nastave za predmete dodiplomskog studija (Citogenetika u medicini, Biologija stanice i humana genetika, Prije nego što smo rođeni, Uvod u eksperiment i laboratoriju, Molekularna medicina) i postdiplomskog studija (Medicinska genetika, Klinička genetika).


Studenti se upoznaju s organizacijom citogenetičkog i molekularno-genetičkog laboratorija, principima rada u laboratoriju, savremenim metodama i mogućnostima primjene istih u naučno-istraživačke i dijagnostičke svrhe, a što omogućava bolje povezivanje teorije i prakse.


Kadrovski, prostorno i opremom Centar je potpuno spreman da se uključi u realizaciju nastave III ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Predmeti doktoralnog studija Biomedicina i zdravstvo, za koje se praktična nastava planira izvoditi u Centru za genetiku-Laboratorij za citogenetiku, Laboratorij za molekularnu medicinu su:

 

• Molekularno biološke metode [u biomedicinskim istraživanjima tumora]
• Signalne molekule kao mete u personaliziranom liječenju
• Osnove dobre prakse u kliničkom laboratoriju
• Trombofilije kao uzroci spontanog pobačaja
• Medicinska citogenetika
• Osnove molekularnih metoda u medicini
• Biohemijski markeri oštećenja miokarda
• Biologija malih RNA (primjer karcinoma pluća)
• Hronična bubrežna bolest i kardiovaskularni rizik