Donošenjem zaključaka u Sarajevu je 4. decembra 2015. završena VII dekanska konferencija medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini koja je još jedna u nizu važnih manifestacija kojima se obilježava 70 godina postojanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Skupu koji predstavlja značajan korak u približavanju i harmonizaciji procesa, te planiranju budućih zajedničkih aktivnosti na naučno-istraživačkim projektima u EU, a koji je uspješno inicirala i organizirala Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prisustvovali su dekani svih pet krovnih zdravstvenih obrazovnih institucija u našoj državi sa prodekanima:

Prof. dr. Milan Skrobić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Prof. dr. Elmir Čičkušić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. dr. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Prof. dr. Milan Kulić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.

 U veoma srdačnoj, a istovremeno konstruktivnoj radnoj atmosferi donijeti su sljedeći zaključci:

  • Analizom nastavnih planova i programa dodiplomskog studija donijet je zaključak da medicinski fakulteti u Bosni i Hercegovini u najvećem broju segmenata imaju podudaran nastavni plan i program dodiplomskog studija, ali i da se nameće potreba za daljnjim ažuriranjem istih, kako bi se postigao nivo potreban za EU standardizaciju.
  • Evaluacijom metodologije prijemnih ispita za upis u 1. godinu studija, pocrtana je važnost i imperativ održavanja prijemnog ispita na medicinskim fakultetima u BiH, budući da on ostaje temelj evaluacije kandidata za upis na dodiplomski studij.
  • Pregledom pravnog okvira za osnivanje privatnih medicinskih fakulteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Dekanska konferencija zaključila je da bi se prilikom osnivanja pomenutih institucija na teritoriji Federacije BiH, pored osnovnih zakonskih regulativa trebale uvažavati i one iz specifičnih zakonskih procedura poput Zakona o zdravstvenoj zaštiti i njemu komplementarnih podzakonskih akata.
  • Kada je riječ o nastavnim planovima i programima doktorskih studija, identificirane su određene razlike i situacione prepreke u implementaciji, pa je zaključeno da će se ubuduće raditi na usaglašavanju i prevazilaženju problema.

Naredna, VIII dekanska konferencija trebala bi se održati u oktobru 2016. u Foči.