Kratak osvrt na znanstveni rad na Fakultetu

Medicinski fakultet u Sarajevu je od samih početaka svoje aktivnosti posebnu pažnju posvečivao znanstvenom radu kao osnovi medicinske edukacije i visokog profesionalnog kvaliteta zdravstvene djelatnosti. U proteklih 6 decenija na Fakultetu je publicirano preko 15 hiljada naučnih i stručnih medicinskih publikacija, monografija, knjiga, udžbenika, priručnika, praktikuma i drugih edukacijskih publikacija za potrebe studenata diplomske i postdiplomske nastave. Na institutima i klinikama realizirano je preko 200 značajnih znanstveno-istraživačkih projekata od kojih su mnogi doživjeli međunarodnu promociju i verifikaciju.

Rezultat znanstvenog rada na Fakultetu je i 468 realiziranih i uspješno odbranjenih doktorskih disertacija do 31.12.2006.godine. Važno je istači da je značajan broj svršenih doktora medicine ali i zdravstveno educiranog kadra svoje liječnićke i znanstveno akademske karijere nastavio na evropskim i svjetskim univerzitetima.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) kao najviša naučna i umjetnička ustanova u zemlji osnovana je Zakonom o Akademiji nauka i umjetnosti BiH 1966.godine na temelju čega je naučno društvo NRBiH osnovano 1951.godine, preraslo u instituciju u statusu Akademije. Na ovom mjestu donosim imena člonova ANUBiH poteklih sa Sarajevskog Medicinskog fakulteta.

Umrli članovi ANUBIH - članovi medicinskog odjeljenja od osnivanja do 31.12.2006.godine:

AKADEMICI:

 • Ibro Brkić (1901 - 1989)
 • Marko Ciglar (1991 - 1998)
 • Vladimir Čavka (1910 - 1984)
 • Jakov Gaorn (1914 - 1995)
 • Ernest Grin (1899 - 1976)
 • Hajrudin Hadžiselimović (1914 - 1981)
 • Sejid Huković (1925 - 2001)
 • Risto Jeremić (1869 - 1952)
 • Milivoj Kostić (1883 - 1974)
 • Blagoje Kovačević (1900 - 1959)
 • Milan Radoje (1912 - 1971)
 • Aleksandar Nikulin (1926 - 2005)
 • Džemal Rezaković (1920 - 2004)
 • Milivoj Sarvan (1896 - 1978)
 • Hišam Serdarević (1917 - 1986)
 • Dragomir Stanković (1919 - 1999)
 • Pavao Štern (1913 - 1976)
 • Nedo Zec (1899 - 1971)

Dopisni članovi ANUBiH:

 • Vladimir Pšorn (1921 - 1993)
 • Ešref Sarajlić (1923 - 1980)

Članovi odjeljenja medicinskih nauka i sada:

 • Akademik Faruk Konjhodžić
 • Akademik Slobodan Loga
 • Akademik Grujica Žarković
 • Akademik Jela Grujić-Vasić
 • Dop.član ANUBiH Srećko Šimić

Univerzitet u Sarajevu osnovan je 1949. godine. Nastavnici Medicinskog fakulteta aktivno su učestvovali kako u njegovom formiranju tako i u njegovom kontinuiranom radu a posebno mjesto pripada rektorima Univerziteta u Sarajevu koji potiču sa Medicinskog fakulteta:

 • Dr. Zdravko Besarević, redovni profesor (1977/78 i 1980/81),
 • Dr.Nedžad Mulabegović, redovni profesor (1995-2000)

Prorektori Univerziteta u Sarajevu porijeklom sa Medicinskog fakulteta bili su:

 • Dr. Milivoje Sarvan, redovni profesor (1950/51)
 • Dr.Aleksandar Sabovljev, redovni profesor (1955/56)
 • Dr.Jakov Gaon, redovni profesor (1963/64 i 1964/65)
 • Dr.Seid Huković, redovni profesor (1981/82, 1985/86)
 • Dr.Slobodan Loga, redovni profesor (1988/89)
 • Dr.Amir Pleho, redovni profesor (1993/94 i 1994/95)
 • Prof. Jusuf Žiga, redovni profesor (2000-2004)

Punih 20 godina (1966-1986.) na Fakultetu je publikovana Folia medica Facultatis Medicinae Universitatys Saraeviensis, vrlo cijenjen i u inernacionalnim naučnim krugovima prepoznatljiv stručno-naučni časopis koji sticajem nesretnih okolnosti ne izlazi već 20 godina. Ovih dana razmatra se reaktivacija ponovnog publikovanja ovog časopisa.