Na Katedri za fiziologiju izvodi se nastava predmeta u okviru matične oblasti Fiziologija čovjeka za studente Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.

Curriculum-i predmeta koji se izvode za studente Medicinskog fakulteta u Sarajevu

 • Fiziologija čovjeka 1 (obavezni) - III semestar
 • Neurofiziologija (obavezni) - III semestar
 • Fiziologija sporta (izborni) - III semestar
 • Fiziologija čovjeka 2 (obavezni) - IV semestar
 • Integrativni sistemi ljudskog tijela (izborni) - IV semestar
 • Neuroendokrina regulacija koštanog remodeliranja (izborni) - IV semestar
 • Od neurona do kognitivnih procesa i ponašanja (izborni) - IV semestar
 • Renin angiotenzin sistem (izborni) - IV semestar


Nastavnici i saradnici na Katedri za fiziologiju:

 • Prof. dr Jasminko Huskić, redovni profesor, šef Katedre za fiziologiju čovjeka
 • Prof. dr Nesina Avdagić, vanredni profesor
 • Prof. dr Nermina Babić, vanredni profesor
 • Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo, vanredni profesor
 • Prof. dr Asija Začiragić, vanredni profesor
 • Doc. dr Orhan Lepara
 • Doc. dr Amina Valjevac
 • Dr sc. med. dr Amela Dervišević, viši asistent
 • Dr Amela Mutevelić-Tanović, asistent

 

Konsultacije za studente: termini objavljeni na oglasnoj ploći Katedre.

Preporučena literatura za studente: Guyton i Hall: Medicinska fiziologija. Medicinska naklada

Kontakt: sekretarica Katedre za fiziologiju čovjeka tel: +387 33 663 743 lokal 135