Na Katedri za fiziologiju izvodi se nastava predmeta u okviru matične oblasti Fiziologija čovjeka za studente Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.

Curriculumi predmeta koji se izvode za studente Medicinskog fakulteta u Sarajevu
• Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom (obavezni) - III semestar
• Fiziologija čovjeka 2 (obavezni) - IV semestar
• Fiziologija sporta (izborni) - IV semestar
Integrativni sistemi ljudskog tijela (izborni) - IV semestar

Nastavnici i saradnici na Katedri za fiziologiju:

  • Prof. dr. Almira Hadžović - Džuvo, vanredni profesor, šef Katedre za fiziologiju
  • Prof. dr. Jasminko Huskić, redovni profesor
  • Prof. dr. Nermina Babić, vanredni profesor
  • Prof. dr. Nesina Avdagić, vanredni profesor
  • Doc. dr. Asija Zaćiragić
  • Doc. dr. Amina Valjevac
  • Doc. dr. Orhan Lepara
  • Mr. sci. dr. Amela Dervišević, viši asistent

Konsultacije za studente: Svakim radnim danom od 12-14h. Studentima su za konsultacije dostupne i dole navedene e-mail adrese.
Preporučena literatura za studente:
Kontakt:
Skretarica Katedre za fiziologiju Duška Makivić, tel: +387 33 663 743 lokal 135