Konkursi

KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Programa o sufinansiranju zapošljavanja na javnim univerzitetima u BiH, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-106/18 od 31.01.2018. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-3166/17 od 26.04.2017.godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-1492/18 od 20.02.2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-9011/17 od 27.12.2017.godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

PONIŠTAVA I PONOVO OBJAVLJUJE DIO KONKURSA ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA KOJI JE OBJAVLJEN 15.05.2017. GODINE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5979/17 od 27.09.2017.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2214/17 od 29.03.2017.godine, Rješenja Kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje broj:UP-1-14-12-38-24495/17-12/02-004 od 18. 12. 2017.

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA