Kongresi, seminari, skupovi

Obilježavanje AYUSH dana

Obilježavanje AYUSH dana

1. februar 2018. godine, Amfiteatar „Prof. dr. Aleksandar Saboljev“

Ambasada Indije za BiH sa sjedištem u Budimpešti i Udruženje bosansko-indijskog prijateljstva organiziralo je obilježavanje AYUSH* dana, koje se održalo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak, 1. februara, u Amfiteatru “Prof. dr. Aleksandar Sabovljev”, u terminu od 10.00 do 14.00 sati.

Ovom prilikom okupljenima su se obratili gdin. Sanjeev Manchanda, Savjetnik pri Ambasadi Indije u BiH sa sjedištem u Budimpešti, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Semra Čavaljuga, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Predavanja na teme “Ayurvedski način života”, “Integracija Ayurvede u zdravstveni sistem”, “Yoga u funkciji upravljanja stresom” i “Homeopatija” održali su prof. dr. Asmita Wele, profesorica i šef Odsjeka za Ayurvedu na Univerzitetu u Debrecenu, dr. Péter Tóth, predsjednik Mađarskog znanstvenog medicinskog udruženja za Ayurvedu, gđa. Ankita Sood, stručnjakinja za yogu i način života pri Ambasadi Indije i homeopatkinja dr. Šeila Kulenović–Latal, direktorica Udruženja za integralne studije Aude Sapere.

 AYUSH* je akronim za medicinske sisteme koji se prakticiraju u Indiji: AyurvedaYoga i naturopatijaUnaniSiddhi i homeopatija. Osnovni pristup ovih sistema zdravlju, bolesti i liječenju je cjelovitost, zbog čega se danas za njih javlja obnovljeno zanimanje. Yoga je postala globalni  simbol zdravlja i mnoge su je zemlje počele integrirati u svoj zdravstveni sistem. Pored nje postoji veliko zanimanje za razumijevanje principa i prakse Ayurvede, homeopatije, siddhija i unanija, pogotovo zbog rastućeg izazova kod tzv. nezaraznih bolesti, poremećaja načina života, hroničnih bolesti, bolesti otpornih na lijekove, pojavu novih bolesti itd. Indija posjeduje bogato nasljedstvo medicinske mudrosti koje proističe iz Veda, poznato kao Ayurveda. U skladu s tim, vlada ove zemlje je utemeljila i Ministarstvo za AYUSH s ciljem optimalnog razvoja i promicanja AYUSH sistema brige o zdravlju.

 

Trening „Evalucija Jedinstvenog Zdravlja“ (One Health), na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevo

Od strane EU COST financiran projekat Mreza za evaluaciju Jedinstvenog Zdravlja (NEOH) podrzao je treci trening na temu „Evalucija Jedinstvenog Zdravlja“, s ciljem da upozna učesnike sa osnovama evaluacije općenito, a posebno s obzirom na evaluaciju Jednistvenog Zdravlja pomoću protokola razvijenog u NEOH projektu. Značajan dio treninga odnosio se na evaluciju nadzora bolesti, a ciljana grupa bili su učesnici iz država regiona.

Trening je održana od 13. do 15. Septembra 2017. u Sarajevu (BiH) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvog dana učesnicima je iskazana dobrodošlica ispred lokalnih organizatora, Prof. Semra Cavaljuga (Medicinski fakultet) and Dr Sabina Seric-Haracic (Veterinarski fakultet), nakon čega je prorektor Univerziteta u Sarajevu Prof. Aleksandra Nikolic (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) prezentirala definicije i koncepte evaluacije, objasnila različite pristupe i tipove evaluacije uz aktivnu diskusiju sa učesnicima o složenim sistemima i nepredviđenim posljedicima. Dr Barbara Haesler, Royal Veterinary College (London, UK), obradila je ključne elemente Teorije Promjena i objasnila kako formulirati pitanja za evaluaciju. U nastavku, učesnici se na lično odabranim problemima ili programima iz njihovog rada (studije slučaja) imali priliku da primjene teorije o kojima su slušali.

Drugog dana, Dr Sabina Seric-Haracic je prezentirala pregled aktivnosti unutar NEOH projekta. Dr Simon Ruegg, University of Zurich se nadovezao sa osnovama Teorije Sistema i prezentirao NEOH alate za razumijevanje i mapiranje sistema unutar šireg konteksta. Učesnici treninga su potom sami opisali sisteme koje su kontekst za predložene studije slučaja, što je stimuliralo intezivnu i diskusiju, te ukazalo na složenost okosnica i perspektiva u okviru izazova Jedinstvenog Zdravlja (npr. pad pokrivenosti vakcinacijom u Bosni i Hercegovini uključujući i vakcinaciju protiv gripa, rast broja pasa lutalica u Makedoniji, trihineloza ljudi zbog konzumacije infestiranog mesa domaćih i divljih svinja u Grčkoj).

Treći dan bio je posvećen evaluaciji nadzora bolesti. Dr Marisa Peyre from CIRAD (France) i Dr Barbara Haesler govorile su o osnovama evaluacije nadzora bolesti, kao i ekonomici nadzora nadovezujući se sa dostupnim alatima za dizajn nadozora bolesti i njegovoj evaluaciji, a koje učesnici mogu iskoristiti kako bi primjenili svoje novo znanje o evaluaciji. Dr John Berezowski ispred Instituta za Veterinarsko javno zdravstvo u Bern-u (Švicarska) objasnio je koncept Jednistveno zdravlje u nadzoru bolesti, te prezentirao viziju, misiju i aktivnosti Međunarodnog društva za nadzor nad zaraznim bolestima.

Trening je završen prezentacijom od strane učesnika o ishodima mapiranja i evaluacije njihovih studija slučaja.

Više o samom NEOH projektu i ovom treningu na: http://neoh.onehealthglobal.net/training-schools/

 

Training school on “Evaluation of One Health” at the Faculty of Medicine of the University of Sarajevo

The EU COST funded project Network for Evaluation of One Health (NEOH) provided its third training school on “Evaluation of One Health” with the aim to give participants an introduction to evaluation in general and One Health evaluation in particular using the framework developed in the NEOH. There was also a strong focus on the evaluation of disease surveillance, while the specifical target were trainees from inclusiveness countries.

The training school took place from the 13-15th of September 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and was hosted by the Faculty of Medicine of the University of Sarajevo.

On the first day, participants were warmly welcomed by the local organizers, Prof. Semra Cavaljuga (Faculty of Medicine) and Dr Sabina Seric-Haracic (Veterinary Faculty). Following this, the vice-rector of the University of Sarajevo Prof. Aleksandra Nikolic (Faculty of Agriculture and Food Sciences Sarajevo) presented the basic definitions and concepts of evaluation, gave insights into evaluation approaches and evaluation types and stimulated animated discussions about complex systems and unintended consequences. Dr Barbara Haesler, Royal Veterinary College (London, UK), explored with participants the key elements of Theories of Change and how to frame evaluation questions. Afterwards, trainees had time to work on a problem or program of their choice (case studies) and apply the theories covered to theirs own context.

On the second day, Dr Sabina Seric-Haracic presented an overview of the work conducted in the NEOH. This gave a useful starting point for Dr Simon Ruegg, University of Zurich, who introduced basics on systems theory and presented the practical NEOH tools to understand and map such systems within the framework elaborated. Trainees were encouraged to describe the systems in which their case studies were set, which stimulated intense and lively discussions and highlighted the intricate complex trade-offs and perspectives within One Health challenges (i.e. reduction in vaccination coverage in Bosnia and Herzegovina including Influenza, high number of street dogs in Macedonia, trichinellosis from pork and wild boar consumption in Greece).

The third day was dedicated to the evaluation of surveillance. Dr Marisa Peyre from CIRAD (France) and Dr Barbara Haesler gave an introduction to evaluation of surveillance in general and economics of surveillance in particular before presenting publicly available surveillance design and evaluation tools that trainees could access and use to apply their newly gained evaluation knowledge. Dr John Berezowski from the Veterinary Public Health Institute in Bern (Switzerland) explained the concept of One Health surveillance and gave an overview of the vision, mission and activities of the International Society for Infectious Disease Surveillance.

The training school was rounded off by participants presenting the outcomes of their case study discussions.

More about the NEOH and this event you can find on: http://neoh.onehealthglobal.net/training-schools/

 

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017: Pričajmo o depresiji!

Povodom Svjetskog dana zdravlja, Katedra za javnozdravstvene matične oblasti i preventivnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u BiH- BoHeMSA su 7. aprila 2017. godine organizovali cjelodnevno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017: Pričajmo o depresiji!

Prvi dio programa je počeo u 10 h u punom amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“, a program su otvorili prof. dr Amela Džubur-Alić, šef Katedre, i prof. dr Mirsad Dorić, Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta, dok je drugi dio programa u 18 h u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ otvorila studentkinja Amila Hadžimuratović, predsjednica Udruženja BoHeMSA. 

Opširnije...