Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-9011/17 od 27.12.2017. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-BS-423/18 od 18.01. 2018. godine i broj: 01-4-DK-669/18 od 29.01. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

PONIŠTAVA I ISPRAVLJA DIO KONKURSA ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA OBJAVLJEN 11.01.2018. GODINE