Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5979/17 od 27.09.2017.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2214/17 od 29.03.2017.godine, Rješenja Kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje broj:UP-1-14-12-38-24495/17-12/02-004 od 18. 12. 2017.

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Aktuelnosti