Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-9011/17 od 27.12.2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA