Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-3166/17 od 26.04.2017.godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-1492/18 od 20.02.2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-9011/17 od 27.12.2017.godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

PONIŠTAVA I PONOVO OBJAVLJUJE DIO KONKURSA ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA KOJI JE OBJAVLJEN 15.05.2017. GODINE