Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 07. 05. 2014. i
25. 06. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE PONOVNI

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

 

NASTAVNICI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:  

  1. Interna medicina - Gastroenterohepatologija – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena najviše do 50%
  2. Fizijatrija i rehabilitaciija - nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena najviše do 50% 

[ preuzmi dokument ]

Aktuelnosti