Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 16. stav (2) i člana 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07 i 59/09), člana 119. stav (2) tačka h) i člana 121. Zakona o visokom obrazovanju -  Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 56. stav (1) tačka h) i čl. 62, 63. i 64. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2134/16 od 30. 03. 2016. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine


I

Za rektora Univerziteta u Sarajevu može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.    izbor u akademsko zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u Sarajevu;
3.    radni odnos na Univerzitetu/organizacionoj jedinici Univerziteta u punom radnom vremenu;


II

Rektor u toku mandata ne može vršiti funkciju dekana ili prodekana organizacione jedinice kao ni člana Upravnog odbora Univerziteta, niti može biti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

III

Rektor rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta u skladu sa Zakonom i Statutom.
Rektor se bira na mandatni period od četiri godine.
Mandat rektora započinje 1. oktobra 2016. godine, a prestaje 30. septembra 2020. godine.

IV

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, dokaze o ispunjavanju uvjeta Konkursa i to:

1.    uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od tri mjeseca);
2.    odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora;
3.    potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom;
4.    biografiju, opis naučnog i stručnog rada;
5.    program rada za četverogodišnji mandatni period, u printanoj i elektronskoj verziji (CD ili USB);

V

Kandidati koji ispune uvjete Konkursa za izbor rektora, bit će pozvani na izbornu sjednicu Senata Univerziteta na kojoj će javno prezentirati svoj program rada za četverogodišnji mandatni period.


VI

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Informacije o nadležnostima i odgovornostima, odnosno pravima i obavezama rektora Univerziteta u Sarajevu,  dostupne su na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba (propisi/Statut/Zakon).

IX

Prijava na Konkurs sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti na Pisarnicu Univerziteta u Sarajevu ili putem pošte na adresu:


Univerzitet u Sarajevu
- Komisija za provođenje procedure izbora rektora UNSA -
uz naznaku:
„Prijava na Konkurs za izbor rektora – NE OTVARAJ“
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo