Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 04.05.2016. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

[ preuzmi tekst konkursa ]