Konkursi, stipendije, javni pozivi

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-4514/16 od 29.06.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5813/16 od 28.09.2016. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET 

RASPISUJE 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA