Konkursi, stipendije, javni pozivi

 Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5813/16 od 28.09.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-803/17 od 25.01.2017. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

RASPISUJE 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA