Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 119. i 124. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 56. i 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-708/17 od 25.01.2017. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA