Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj:33/17), članova 97. stav 2. i 3. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj:01-4-3068/17 od 09.06.2017.godine,

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU