Konkursi, stipendije, javni pozivi

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5979/17 od 27.09.2017.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2214/17 od 29.03.2017.godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE:

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

ISPRAVKA TEKSTA KONKURSA