Konkursi, stipendije, javni pozivi

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 04.05.2016. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

[ preuzmi tekst konkursa ]

Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine

Na osnovu člana 16. stav (2) i člana 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07 i 59/09), člana 119. stav (2) tačka h) i člana 121. Zakona o visokom obrazovanju -  Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 56. stav (1) tačka h) i čl. 62, 63. i 64. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2134/16 od 30. 03. 2016. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine

Opširnije...

Konkurs za sufinansiranje akademske mobilnosti u akademskoj 2015/2016. godini

U okviru granta namijenjenog za „Učešće u programima mobilnosti na osnovu potpisanih institucionalnih programa mobilnosti sa univerzitetima u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Njemačkoj“, dodijeljenog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu raspisuje Konkurs za sufinansiranje akademske mobilnosti u akademskoj 2015/2016. godini na jednom od 19 partnerskih univerziteta sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima bilateralnu saradnju:

Hrvatska:
1.    Sveučilište u Osijeku
2.    Sveučilište u Rijeci
3.    Sveučilište u Splitu
4.    Sveučilište u Zagrebu
5.    Sveučilište u Zadru
Austrija:
6.    Univerzitet u Grazu
7.    Univerzitet Leopold-Franzens u Innsbrucku
8.    Univerzitet primijenjenih nauka u Salzburgu
9.    Univerzitet u Klagenfurtu
Slovenija:
10.    Univerzitet u Ljubljani
11.    Univerzitet u Mariboru
12.    Univerzitet u Primorskoj
Njemačka:
13.    Univerzitet u Aalenu
14.    Univerzitet Friedrich Alexander u Nürnbergu
15.    Univerzitet u Tübingenu
16.    Tehnološki univerzitet u Brandenburgu
17.    Univerzitet u Kasselu
18.    Univerzitet Julius Maximilians u Würzburgu
19.    Univerzitet u Stuttgartu

Na linku http://goo.gl/lP2HM8 su navedeni sporazumi prema naznačenim zemljama kao i web adrese spomenutih univerziteta.

Opširnije...