Konkursi, stipendije, javni pozivi

Konkurs za upis studenata na III ciklus studija - doktorski studij pod naslovom „Biomedicina i zdravstvo“

KONKURS
Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
pod naslovom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija-doktorski studij pod naslovom „Biomedicina i zdravstvo“.
Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor medicinskih nauka“. 

Opširnije...

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od15. 07. 2015.godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Konkurs za izbor u naučnonastavna i naučna zvanja

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13-prečišćeni tekst), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 03. 2015.godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA I NAUČNA ZVANJA

[ preuzmi konkurs ]

Ponovni konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 07. 05. 2014. i
25. 06. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE PONOVNI

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

Opširnije...