Konkursi, stipendije, javni pozivi

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj:33/17), članova 97. stav 2. i 3. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj:01-4-3068/17 od 09.06.2017.godine,

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-3575/17 od 24.05.2017. godine.:

UNIVERZITET U SARAJEVU 
MEDICINSKI FAKULTET 

RASPISUJE 

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

Konkurs za studentske eseje na temu Reforma zdravstva u BiH

Strukovno udruženje „Pravni institut u Bosni i Hercegovini“ u sklopu projekta "Political
reforms in Bosnia and Herzegovina - Short cuts and proposals - towards a more effective
state of Bosnia and Herzegovina"
, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
u Bosni i Hercegovini raspisuje


KONKURS


za najbolji esej na temu „
Reforma zdravtsva u Bosni i Hercegovini“

[ preuzmi Konkurs ]