Konkursi, stipendije, javni pozivi

KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-5979/17 od 27.09.2017.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-2214/17 od 29.03.2017.godine, Rješenja Kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje broj:UP-1-14-12-38-24495/17-12/02-004 od 18. 12. 2017. godine i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-BS-423/18 od 18.01. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

PONIŠTAVA DIO KONKURSA KOJI JE OBJAVLJEN 24.10.2017 (SA ISPRAVKOM KONKURSA, OBJAVLJENOM 01. 11. 2017. GODINE)

KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-9011/17 od 27.12.2017. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-BS-423/18 od 18.01. 2018. godine i broj: 01-4-DK-669/18 od 29.01. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

PONIŠTAVA I ISPRAVLJA DIO KONKURSA ZA IZBOR U NASTAVNONAUČNA ZVANJA OBJAVLJEN 11.01.2018. GODINE