Uporedo s razvojem i razumijevanjem molekularne medicine razvijale su se i molekularne metode. U laboratoriju za molekularnu medicinu koriste se različite analize i metode dijagnosticiranja prenatalnih i postnatalnih genskih poremećaja.

Osim toga, rade se analize i detekcije produkata ekspresije gena (hormoni, receptori, enzimi i slično) u biološkom uzorku koje su od kliničkog interesa za dijagnosticiranje i monitoring bolesti kao i naučno-istraživački razvoj.

METODE:

Izolacije:
1. DNK
2. RNK
3. proteina

Analize:
1. lančana reakcija polimerazom (PCR)
2. polimorfizam duljine restrikcijskih fragmenata (RFLP-PCR)
3. multipleks PCR
4. real-time PCR
5. elektroforeza
6. spektrofotometrija
7. ELISA
8. Western-blot