Pored učešća u naučno-istraživačim projektima kapaciteti Centra (kadar, metodologija, oprema i prostor) na raspolaganju i usluzi su mladim istraživačima za realizaciju magistarskih i doktorskih disertacija.

 

Naučno-istraživački projekti:
 

"Uticaj polimorfizma renalaza gena na hipertenziju kod pacijenata na hemodijalizi" (2013- )
“Primjena metoda vještačke inteligencije na modeliranje sistema za dijagnozu raka pluća na bazi EGFR mutacija” (2013-, u suradnji sa Elektrotehničkim Fakultetom Univerziteta u Sarajevu)
“Ispitivanje mikrodelecija Y hromosoma u osoba s azoospermijom i oligospermijom” (2012- )
"Polimorfizam MBL2 gena (manoza vezujući lektin) i koncentracija MBL-a u serumu kod postmenopazualnih žena sa osteoporozom. (2011-12).
„Citogenetički biomonitoring humanih populacija u F BiH i uspostavljanje baze podataka“ (2010-2011.)

 

 

Magistarski radovi:
 

"Epidemiološki značaj sistematskog prikupljanja rezultata citogenetičkih analiza", Dr Zimka Šeremet

 

 Doktorske disertacije:

1. "Evaluacija citogenetičkih, hormonalnih i imunoloških efekata kombinacije metenkefalina i tridekaktida u odnosu na kortikosteroidni tretman relapsa multiple skleroze", Mr.sci Lejla Burnazović-Ristić
2. "Citogenetička analiza genotoksičnosti ceftriaksona", Mr. sci Azra Metović
3. „Komparativna analiza učinkovitosti citogenetičkih i molekularno-genetičkih metoda u detekciji sindroma Down“, Mr. sci Mirela-Mačkić-Đurović
4. "Procjena uloge beta-estradiola u oksidativnom stresu kod pacijentica sa mogućom Alzheimerovom i vaskularnom demencijom", Mr. sci dr Orhan Lepara
5. "Procjena aktivnosti alkalne fosfataze kao validnog markera skeletne zrelosti u svrhu određivanja optimalnog vremena ortodontskog tretmana disgnatija" , Mr. sci dr Vildana Džemidžić
6. “Značaj određivanja superoksid dismutaze u procjeni oksidativnog stresa u bolesnika na hemodijalizi“, Mr.sci dr Amela Bećiragić
7. “Odnos hepcidina i serumskih markera upale u anemiji kod limfoidne neoplazme“, Mr.sci dr Lejla Ibričević-Balić