Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program obuke TRAIN se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad).

Univerzitet u Sarajevu raspisuje INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u akademskoj 2015/2016. godini

U skladu sa Odlukom Senata broj 01 – 1217/15 od 25. 2. 2015. godine TRAIN Program predstavlja Program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja u skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Pravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent, docent.

U toku akademske 2015/2016. godine TRAIN moduli će se održat kroz tri ciklusa  (septembar/oktobar, januar/februar, juni/juli). Zainteresirani članovi akademskog osoblja se mogu prijaviti na jedan od tri ponuđena ciklusa. Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25 polaznika.

Više detalja vezano za prijavu pohađanja je dostupno na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), u okviru internog poziva. Rok za podnošenje prijave za učešće u TRAIN programu je 8. 9. 2015. godine.