INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u akademskoj 2015/2016. godini

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program obuke TRAIN se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad).

Univerzitet u Sarajevu raspisuje INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u akademskoj 2015/2016. godini

U skladu sa Odlukom Senata broj 01 – 1217/15 od 25. 2. 2015. godine TRAIN Program predstavlja Program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja u skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Pravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent, docent.

U toku akademske 2015/2016. godine TRAIN moduli će se održat kroz tri ciklusa  (septembar/oktobar, januar/februar, juni/juli). Zainteresirani članovi akademskog osoblja se mogu prijaviti na jedan od tri ponuđena ciklusa. Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25 polaznika.

Više detalja vezano za prijavu pohađanja je dostupno na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), u okviru internog poziva. Rok za podnošenje prijave za učešće u TRAIN programu je 8. 9. 2015. godine.

Posjeta učesnika programa međunarodne razmjene studenata Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U utorak 14. 07. 2015. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio domaćin grupi studenata koja se nalazi u Sarajevu na ljetnoj studentskoj praksi u perodu od 01. 07. do 01. 08. 2015. godine. Studenti dolaze u Sarajevo u okviru međunarodne razmjene studenata medicine, u organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini (BOHEMSA).

Opširnije...

Posjeta nastavnika u okviru Mevlana programa akademske razmjene

U periodu od 25.05-29.05.2015. godine Medicinski fakultet je u okviru programa razmjene akademskog osoblja - Mevlana Exchange Programme bio domaćin uvaženim prorektorima, prof. dr. Süleyman Kaplanu i prof.dr. Bünyamin Sahinu, kao i doc. dr. Amani Elfaki, te asistentima Mert Nahiru i Isinsu Aydin sa Medicinskog fakulteta Ondokuz Mayis Univerziteta u Samsunu.

Po dolasku Delegacije, upriličen je sastanak dobrodošlice sa prof. dr. Almirom Hadžović- Džuvo, dekanom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Razgovaralo se o mogućnostima razmjene i buduće međufakultetske saradnje. Nakon toga je održan sastanak u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Prorektor za medunarodnu saradnju prof. dr Ugo Vlaisavljević je istakao napor i uspjeh Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji od naredne akademske godine upisuje prvu generaciju studenata Medicine na engleskom jeziku. Na ovaj način Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu otvara vrata intezivnoj međunarodnoj saradnji, protoku akademskog osoblja i studenata, čime se ostvaruje i smisao Bolonjskog procesa.

Intenzivni razgovori su ispunili očekivanja kako gostiju tako i domaćina. Prorektori sa Ondokuz Mayis Univerziteta pozdravili su ovakav pristup i ponudili intezivnu saradnju i povezivanje na svim nivoima međuuniverzitetske saradnje.

U okviru posjete organizirani i održani “Workshop on Scientific Writing” je zapravo bio prilika za razmjenu iskustava i znanja te pomoć pri rješavanju pojedinih dilema koje se otvaraju pred svakim mladim istraživačem.

Uvažni prorektor prof. dr. Bünyamin Sahin je održao dva predavanja: “Basic Principles of the Brain Segmentation”, 27.05.2015. od 8.00 – 10.00 časova u amfiteatru “Akademik Hajrudin Hadžiselimović” Medicinskog fakulteta UNSA i “Estimation of Volume and Volume Fraction on Radiological Section” 28.05.2015. od 10.00 – 12.00 časova u Institutu za NIR Kliničkog centra Sarajevo. Predavanja profesora Bünyamin Sahina su bila dobra prilika za povezivanje bazičnih medicinskih i kliničkih znanja i otvaranje diskusije o mogućim zajedničkim projektima koji bi bili korisni za obje strane i otvorili niz mogućnosti dodiplomcima i postdiplomcima oba Univerziteta.