Univerzitet u Sarajevu učestvuje u realizaciji Tempus projekta SMGR 158853-1-2009-1-BE "European Union standards for accreditation of study programs on BH Universities", ESABIH

U okviru navedenog projekta na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u toku je samoevaluacija studijskog programa "Medicina" (prve četiri godine studija koje se provode po bolonjskim principima).

Odlukom Dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu, br 29-554/11 u tim za izradu samoevaluacijskog izvještaja imenovani su:

Prof. dr. Emina Nakaš-Ićindić, Redovni professor (Predstavnik Ureda za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta)
Prof. dr. Senija Rašić, Vanredni professor (Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta)
Doc. dr. Maida Rakanović-Todić, Docent (Referent za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta)
Doc. dr. Nermina Babić, Docent (imenovana kao član akademske zajednice)
Taida Kapetanović (imenovana kao predstavnik administrativnog osoblja)

Za više informacija o ciljevima i značaju navedenog Tempus projekta pogledati na zvaničnoj web stranici Projekta: www.esabih.ba

Aktuelnosti