KANDIDATI ZAINTERESIRANI ZA NASTAVAK STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI MOGU PREDATI DOKUMENTACIJU NAJKASNIJE DO 30. JUNA/LIPNJA 2017. GODINE NA PROTOKOL FAKULTETA.

 DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA POKRETANJE POSTUPKA EKVIVALENCIJE I PRIJEMA JE:

1. POPUNJEN STUDENTSKI APLIKACIONI OBRAZAC ( preuzeti sa web-a )
2. SVJEDOČANSTVO O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI
3. ORIGINALNI INDEKS ILI ODGOVARAJUĆA STUDENTSKA ISPRAVA
4. ORIGINALNI PRIJEPIS OCJENA SA (ECTS) ZA POLOŽENE ISPITE
5. POTVRDA MATIČNOG FAKULTETA O STATUSU STUDENTA
6. ORIGINALNI PLAN I PROGRAM MATIČNOG FAKULTETA ZA ONAJ DIO KOJEG JE STUDENT USPJEŠNO SAVLADAO
7. ZA STRANE DRŽAVLJANE CERTIFIKAT O POZNAVANJU JEZIKA NARODA BOSNE I HERCEGOVINE
8. ZA STRANE DRŽAVLJANE SVA DOKUMENTA MORAJU BITI U PRIJEVODU NA JEDAN OD JEZIKA NARODA BOSNE I HERCEGOVINE, OVJERENI OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA

ZAHTJEV ZA PRIJELAZ MOGU PODNIJETI SVI STUDENTI MEDICINSKIH FAKULTETA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA.

PO PRIJEMU ZAHTJEVE ĆE RAZMATRATI KOMISIJA ZA EKVIVALENCIJU.