OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM i INTEGRIRANOM CURRICULUMU

PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA, ELEKTRONSKIM PUTEM BITI MOGUĆA
OD
16.01. – 24.01.2018. godine.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita. Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od
16.01. – 24.01.2018. godine.

Napomena: Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

15.01.2018. godine                     Služba za nastavu i NIR

OBAVIJEST za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija

Prijem prijava za I (prvi) termin januarsko-februarskog ispitnog roka 2018. godine će se vršiti od 08.01.2018. godine do 12.01.2018. godine u terminima rada sa studentima.

Prijave za 2. termin predati odmah po okončanju 1. termina i saznanju rezultata.

Napomena: Naknadne prijave se neće primiti.

[ ispitni rokovi ]

Služba za nastavu i NIR