Odbrana diplomskog rada: Mašić Ahmed

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„UČESTALOST LOKALNIH KOMPLIKACIJA NA MJESTU UZIMANJA SAFENSKOG VENSKOG GRAFTA KOD DIJABETIČNIH I NEDIJABETIČNIH PACIJENATA SELEKTIRANIH ZA BYPASS PROCEDURE“

kandidata Mašić Ahmeda održat će se u u srijedu, 23. novembra/studenog 2016. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Potrebna dokumentacija za predaju diplomskog rada

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD


STUDENT (XII SEMESTRA – STUDIJA PO REFORMIRANOM CURRICULUMU) KOJEM JE USVOJEN IZVJEŠTAJ O OCJENI DIPLOMSKOG RADA NA NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FAKULTETA, DUŽAN JE SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR PREDATI:

  1. Šest primjeraka diplomskog rada (ukoričenog u tvrde korice)
  2. Jedan primjerak diplomskog rada u elektronskoj formi (PDF-u)
  3. Dva primjerka biografije (pisane u trećem licu, Font Size 14)
  4. Potvrda izdata od strane Biblioteke o izmirenim obavezama
  5. Ispitna prijava za komisijski/diplomski ispit (roza)

Služba za nastavu i NIR će studentu izdati potvrdu o datumu prijema predanog diplomskog rada rada.