Odbrana diplomskog rada: Antunović Ana Marija

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Antunović Ana Marije pod naslovom:

„PREGLED RAZVOJA METODE CILJANOG EDITOVANJA GENA CRISPR/CAS9 - POTENCIJALNA BIOMEDICINSKA PRIMJENA“

održat će se u srijedu, 15. novembra/studenog 2017. godine u 14,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Šahinović Aldin

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Šahinović Aldina pod naslovom:

„ANATOMSKO – RADIOLOŠKA STUDIJA O PREKOBROJNIM ARTERIJAMA BUBREGA: GORNJA POLARNA PREKOBROJNA ARTERIJA BUBREGA PORIJEKLOM OD AORTE“

održat će se u srijedu, 18. oktobra/listopada 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Porović Agnesa

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Porović Agnese pod naslovom:

„KOMPARACIJA OŠTEĆENJA NA ODJEĆI SA STRIJELNIM POVREDAMA KOD EKSHUMIRANIH OSOBA“

održat će se u petak, 06. oktobra/listopada 2017. godine u 10,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Potrebna dokumentacija za predaju diplomskog rada

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD


STUDENT (XII SEMESTRA – STUDIJA PO REFORMIRANOM CURRICULUMU) KOJEM JE USVOJEN IZVJEŠTAJ O OCJENI DIPLOMSKOG RADA NA NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FAKULTETA, DUŽAN JE SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR PREDATI:

  1. Šest primjeraka diplomskog rada (ukoričenog u tvrde korice)
  2. Jedan primjerak diplomskog rada u elektronskoj formi (PDF-u)
  3. Dva primjerka biografije (pisane u trećem licu, Font Size 14)
  4. Potvrda izdata od strane Biblioteke o izmirenim obavezama
  5. Ispitna prijava za komisijski/diplomski ispit (roza)

Služba za nastavu i NIR će studentu izdati potvrdu o datumu prijema predanog diplomskog rada rada.