MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„UČESTALOST LOKALNIH KOMPLIKACIJA NA MJESTU UZIMANJA SAFENSKOG VENSKOG GRAFTA KOD DIJABETIČNIH I NEDIJABETIČNIH PACIJENATA SELEKTIRANIH ZA BYPASS PROCEDURE“

kandidata Mašić Ahmeda održat će se u u srijedu, 23. novembra/studenog 2016. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.