MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„KORELACIJA MAMOGRAFIJE SA ULTRAZVUKOM U DETEKCIJI PATOLOŠKIH PROMJENA DOJKE“

kandidata Turkić Mirze održat će se u utorak, 18. jula/srpnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.