MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PSIHOFARMAKOTERAPIJA SHIZOFRENIJE“

kandidata Bašić Amne održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 10,30 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.