MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE SADRŽAJA KOFEINA U GAZIRANIM BEZALKOHOLNIM PIĆIMA“

kandidata Kaimović Sumeje održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 16,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.