MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„UTICAJ DUŽINE TRAJANJA DIABETES MELLITUS-A TIP 2 NA VRIJEDNOSTI SERUMSKIH LIPIDA“

kandidata Perviz Jasmina održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 18,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.