MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Bečirović Naide pod naslovom:

„HIRURŠKI KOREKTIBILNE KONGENITALNE ANOMALIJE: TRETMAN I ISHOD“

održat će se u utorak, 19. septembra/rujna 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.