MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Karović Medine pod naslovom:

„UTICAJ NEOADJUVANTNE KEMORADIOTERAPIJE NA ISHOD LIJEČENJA KOD KARCINOMA REKTUMA“

održat će se u petak, 22. septembra/rujna 2017. godine u 15,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.