MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Porović Agnese pod naslovom:

„KOMPARACIJA OŠTEĆENJA NA ODJEĆI SA STRIJELNIM POVREDAMA KOD EKSHUMIRANIH OSOBA“

održat će se u petak, 06. oktobra/listopada 2017. godine u 10,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.