MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Šahinović Aldina pod naslovom:

„ANATOMSKO – RADIOLOŠKA STUDIJA O PREKOBROJNIM ARTERIJAMA BUBREGA: GORNJA POLARNA PREKOBROJNA ARTERIJA BUBREGA PORIJEKLOM OD AORTE“

održat će se u srijedu, 18. oktobra/listopada 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.