OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-165/16 i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-807/16 primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, da će se upis vršiti od 11. 02. do 24. 02. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12.

Kandidati trebaju dostaviti:

1.  Dvije slike
2.  Indeks
3.  Upisni list
4.  List o prijavi semestra
5.  List o podacima o semestru
6.  Uplatnica na iznos od KM 3.500,00 kod Moja Banka d. d. Sarajevo, transakcijski račun: 1370426001091687

- svrha uplate: uplata I semestra doktorskog studija (za dr. medicine)
                       uplata III semestra doktorskog studija (za mr. sci. dr.)
                       šifra 3911118
- primalac: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90


(Materijal od br. 2 do 5 se može kupiti u Pisarnici Univerziteta u Sarajevu ili na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu).

Kandidati će prilikom upisa na doktorski studij potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obavezama po osnovu pohađanja studija trećeg ciklusa - Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“.