Odbrana magistarskog rada: DR ZINA LAZOVIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR ZINA LAZOVIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UPOREDBA TEŽINE ISHEMIJSKE MITRALNE REGURGITACIJE KOD  PACIJENATA SA INFERIORNIM INFARKTIMA MIOKARDA TRETIRANIH RAZLIČITIM TERAPIJSKIM INTERVENCIJAMA»

u ponedjeljak, 23. januara/sječnja 2016. godine, u 13,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR NINA HADŽIBEGIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NINA HADŽIBEGIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«UČESTALOST POJEDINIH ARITMIJA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM LIJEČENIH RAZLIČITIM TERAPIJSKIM MODALITETIMA»

 

u petak, 20. januara/sječnja 2016. godine, u 13,00 sati u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR SANDIN HOLJAN

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR SANDIN HOLJAN braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA KLINIČKIH ISHODA MODIFIKACIJE LICHTENSTEIN HERNIOPLASTIKE SA RETROFUNIKULARNIM SITUACIONIM ŠAVOVIMA»

 

u petak, 09. decembra/prosinca  2016. godine, u 14:15 sati  u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana magistarskog rada: DR EMIR BIČAKČIĆ

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR EMIR BIČAKČIĆ braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ UVOĐENJA BIOPSIJE AKSILARNOG SENTINEL LIMFNOG ČVORA KAO METODE IZBORA KOD PACIJENTICA SA RANIM STADIJEM KARCINOMA DOJKE»

 

u petak, 11. novembra/studenog 2016. godine, u 13:00 sati  u Sali Instituta za NIR (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.