Cijena školarine integriranog studijskog programa „Medicina“ za redovne samofinansirajuće studente

Cijena školarine za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji su u statusu redovnih samofinansirajućih studenata, iznosi 6.000,00 KM (šest hiljada KM) za jednu akademsku godinu.

Cijena školarine je utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu.

Studenti su dužni iznos školarine uplatiti jednokratno u punom iznosu prije upisa u odgovarajuću godinu studija ili u tri jednake rate i to: prvu ratu prilikom upisa u zimski semestar, drugu ratu najkasnije do 31. decembra i treću ratu najkasnije do 30. marta za tekuću studijsku godinu.

Ukoliko student napusti studij, Fakultet zadržava iznos do tada uplaćenih sredstava.

Cijena školarine Integriranog studijskog programa Medicina na engleskom jeziku

Cijena školarine za studente integriranog studijskog programa „Medicina“ na engleskom jeziku iznosi 12.000,00 KM (dvanaest hiljada KM) za jednu akademsku godinu.

Studenti su dužni iznos školarine uplatiti jednokratno u punom iznosu prije upisa u odgovarajuću godinu studija ili u dvije jednake rate i to prije upisa u svaki naredni semestar (dva puta po 6.000,00 KM). Tek nakon izvršene uplate kandidat se smatra zvanično upisanim u akademsku godinu.

Ukoliko student napusti studij, Fakultet zadržava iznos do tada uplaćenih sredstava.